20-09-2017 11:08:30
Navigacija
· Tëvams
· Struktûra ir kontaktai
· Tvarkaraðèiai
· Simbolika
· Istorija
· Bendradarbiavimas
· Mokyklos renginiai
· Veikla
· Finansinës ataskaitos
· Mokiniø pasiekimai
· Susisiekimas
· Valgiaraðèiai
· Parama mokyklai
· Naudingos nuorodos
Laisva darbo vieta

Istorijos mokytojas


Darbo vietų sk.: 1
Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla, 290673450, www.pociuneliai.radviliskis.lm.lt
Darbo pobūdis: Istorijos dėstymas 5-10 klasių mokiniams.
BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2017-08-31
Galioja iki: 2017-09-13
Darbo stilius: Komandinis darbas
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Istorijos mokytojas
DARBO UŽMOKESTIS
Mažiausias: 420.00 EUR mėnesį
Vidutinis: 420.00 EUR mėnesį
Didžiausias: 420.00 EUR mėnesį
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
Kitos apmokėjimo sąlygos: Atlyginimas gali keistis atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją.
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2017-09-15
Konkurso data: 2017-09-14
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Grafikas
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas
Per savaitę: 14 val.
Komentaras: 14 kontaktinių valandų, 2 dienos per savaitę
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, Dotnuvos g. 1

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Anatolijus Gailiūnas
Kontakto tipas: Darbo
Telefonas: 8-422-46736
Faksas: 8-422-46736
El. paštas: pociuneliupm@gmail.com
Pageidavimus pateikti: Nuvykti pas darbdavį
Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva
Komentaras: Konkursas 2017-09-14, 13 val. direktoriaus kabinete Dokumentai: 1. Prašymas, leisti dalyvauti
konkurse,
2. Asmens tap. patvirtinančio dok.kopiją.;
3. Išsilavinimo dok. kopiją.;
4. CV;
5. Pedagoginę kval. patvirtinančio dok. kopiją;
6. Rekomendacijos
Laisva darbo vieta

Socialinė pedagogė


Darbo vietų sk.: 1
Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla, 290673450, www.pociuneliai.radviliskis.lm.lt

Darbo pobūdis: Darbas su 1-10 klasių mokiniais.

BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2017-08-28
Galioja iki: 2017-09-10
Darbo stilius: Darbas su vaikais
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Socialinis pedagogas
Profesinė kvalifikacija: Socialinis pedagogas
DARBO UŽMOKESTIS
Mažiausias: 180.00 EUR mėnesį
Vidutinis: 180.00 EUR mėnesį
Didžiausias: 180.00 EUR mėnesį
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2017-09-12
Konkurso data: 2017-09-11
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Grafikas
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas
Trukmė: 9 val.
Per savaitę: 9 val.
Komentaras: Dvi dienos per savaitę.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, Dotnuvos g. 1-82302

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Anatolijus Gailiūnas
Kontakto tipas: Darbo
Telefonas: 370-422-46736
Faksas: 370-422-46736
El. paštas: pociuneliupm@gmail.com
Pageidavimus pateikti: Nuvykti pas darbdavį
Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva
Komentaras: Konkursas 2017-09-11, 13 val. direktoriaus kabinete Dokumentai:
1. Prašymas, leisti dalyvauti konkurse,
2. Asmens tap. patvirtinančio dok.kopiją.;
3. Išsilavinimo dok. kopiją.;
4. CV;
5. Pedagoginę kval. patvirtinančio dok. kopiją;
6. Rekomendacijos (nebūtina)
Laisva darbo vieta

Ikimokyklinės grupės auklėtojas (-a)


Nr.: DV-71-998170073 Darbo vietų sk.: 1
Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla, 290673450, www.pociuneliai.radviliskis.lm.lt
Darbo pobūdis: Darbas su 2 - 6 metų vaikų grupe.
BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2017-08-28
Galioja iki: 2017-09-10
Darbo stilius: Darbas su vaikais
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Ikimokyklinės grupės auklėtojas
DARBO UŽMOKESTIS
Mažiausias: 210.00 EUR mėnesį
Vidutinis: 210.00 EUR mėnesį
Didžiausias: 210.00 EUR mėnesį
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2017-09-12
Konkurso data: 2017-09-11
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Grafikas
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas
Per savaitę: 11 val.
Komentaras: Dvi dienos per savaitę po 5.5 val. per dieną.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Radviliškio r. sav., Pociūnėliai, Dotnuvos g. 1

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Anatolijus Gailiūnas
Kontakto tipas: Darbo
Telefonas: 370-422-46736
Faksas: 370-422-46736
El. paštas: pociuneliupm@gmail.com
Pageidavimus pateikti: Nuvykti pas darbdavį
Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva
Komentaras: Konkursas 2017-09-11, 13 val. direktoriaus kabinete. Dokumentai:
1. Prašymas, leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tap. patvirtinančio dok. kopija.;
3. Išsilavinimo dok. kopija;
4. CV;
5. Pedagoginę kval. patvirtinančio dok. kopija.;
6. Rekomendacijos (nebūtina)
Rugsėjo pirmosios šventė

RUGSĖJO 1-ĄJĄ VISUS KVIEČIAME Į MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĘ


8 val. 30 min. - Pirma pamoka


9 val. - Šv. Mišios Pociūnėlių bažnyčioje


10 val. - šventinis renginys kultūros namuose


Stovykla ,,Gerumo spindulëlis"
Birþelio 5 - 9 dienomis mokykloje buvo vykdomas vaikø vasaros poilsio projektas - veikë stovykla ,,Gerumo spindulëlis". Stovyklos koordinatorë - mokyklos socialinë pedagogë Danutë Garuckienë.
Kiekvienà dienà vaikø laukë turininga veikla! Ásiminë edukacinës programos ,,Meduolio kelias" Skëmiø traktieriuje, ,,Siûlai, siûlai, susivykit" ir ,,Vienu balsu" Panevëþio kraðtotyros muziejuje. Edukacinëse programose visi vaikai dalyvavo noriai.
O kiek ádomaus vyko paèioje mokykloje! Tai diskusija ,,Ar mano tëtis, mama rûko?", renginiai ,,Moèiutës pasakaitës", ,,Beþdþioniukø diskoteka", rankdarbiø kûrimas tema ,,Mano lëlë Barbë", kûrybiniai darbai ið antriniø þaliavø ,,Madø pasaulyje". Netrûko sportinës veiklos: kvadratas, krepðinis, ðaðkës, ðachmatai.
Vaikai lankësi mokyklos muziejuje, domëjosi senomis nuotraukomis, klausësi pasakojimo, kà jos ,,kalba". Nukeliavæ prie Liaudës upës, vaikai plukdë ðimtà popieriniø laiveliø - tai renginys, skirtas paminëti Lietuvos valstybës atkûrimo 100 - meèiui.
Stovyklautojai ir dirbo: jie tvarkë Garduvos upelio pakrantes, sporto aikðtynà. Padirbëjo ðauniai! Dirbti visiems kartu buvo smagu!
,,Gerumo spindulëlyje" stovyklavo prieðmokyklinës grupës vaikai ir 1 - 9 klasiø mokiniai. Dirbo bûrys pedagogø: Giedrë Petrëtienë, Audronë Macijauskienë, Danguolë Kavaliauskienë, Ona Gailiûnienë, Aldona Maraèauskienë, Galina Zyuba, Eugenija Gietienë, Auðrelë Slabokienë, Irena Aukselienë, Diana Masiliûnienë, Kristina Valèiukienë, Darius Kilys, Gintautas Dûdënas, Mantas Jasiukaitis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Zigmas Kaèinauskas.Ðeðtokai þaidë daþasvydá
Baigiantis mokslo metams ðeðtokai vyko á Velþio kaimà (Panevëþio r.), kur þaidë daþasvydá. Vaikus lydëjo klasës auklëtoja Danutë Garuckienë.
Þaisti vaikams labai patiko! Ásiminë ðaudymas spalvotomis kulkomis ir gausybë emocijø! Daþasvydþio aptarimas dar ilgai tæsësi, jam pasibaigus.Jau svajojama apie daþasvydá þiemà ant sniego!..
Kartu su ðeðtokais vyko mama Audronë Macijauskienë, taip pat rëmëja Danguolë Garuckienë, kuri vaiðino ledais.Rajoninë kaimo pagrindiniø mokyklø mini konferencija
Birþelio 6 d. mûsø mokykloje ávyko rajoninë mini konferencija ,,Kompetencijø ugdymo praktika pamokoje". Darbo patirtimi dalijosi kaimo pagrindiniø mokyklø mokytojai. Konferencija organizuota pagal Radviliðkio rajono savivaldybës ðvietimo ir sporto paslaugø centro suaugusiøjø ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus 2017 m. birþelio mën. renginiø planà. Konferencijos organizatoriai - minëto skyriaus metodininkas - IT specialistas Egidijus Dailidonis ir mûsø mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Zigmas Kaèinauskas.
Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorius Anatolijus Gailiûnas. Renginio vedëja Irena Aukselienë, vyr. logopedë - specialioji pedagogë, supaþindino su darbotvarke, pristatë mokytojus, kurie parengë praneðimus.
Perskaityti septyni praneðimai. Jø temos ávairios: ,,EDUKA klasë - ádomu ir ðiuolaikiðka" (Pociûnëliø pagrindinës mokyklos lietuviø kalbos ir literatûros mokytoja metodininkë Roma Buivydienë), ,,Aerobika pagrindinëje mokykloje" (Alksniupiø pagrindinës mokyklos kûno kultûros mokytoja Ineta Garuckienë), ,,Ðokiø muzika" (Pociûnëliø pagrindinës mokyklos dailës mokytoja Danguolë Kavaliauskienë ir muzikos mokytoja Kristina Valèiukienë), ,,Bendrøjø ir dalykiniø kompetencijø dermë - sëkmingas ugdymo(si) pagrindas" (Ðiaulënø M. Ðikðnio gimnazijos Ðaukoto skyriaus rusø kalbos mokytoja Svetlana Sluckienë), ,,Kada mums sekasi?" (Alksniupiø pagrindinës mokyklos lietuviø kalbos ir literatûros mokytoja metodininkë Zita Kuèienë), ,,Gerosios patirties sklaida, ugdant specialiøjø poreikiø mokinius" (Ðiaulënø M. Ðikðnio gimnazijos Ðaukoto skyriaus vyr. logopedë - specialioji pedagogë Asta Vaivadienë), ,,Juostos" (Pociûnëliø pagrindinës mokyklos dailës mokytoja Danguolë Kavaliauskienë ir technologijø vyr. mokytoja Diana Masiliûnienë). Iðklausæ praneðimus, pedagogai pateikë vieni kitiems klausimø, diskutavo.
Ávykusia konferencija, jos rezultatais pasidþiaugë Alksniupiø pagrindinës mokyklos direktorë Rasa Saliamorienë ir mûsø mokyklos direktorius Anatolijus Gailiûnas. Renginá apibendrinant buvo nutarta ir kitais metais organizuoti tokià konferencijà. Numatyta konferencijos vieta - Alksniupiø pagrindinë mokykla.Ikimokyklinukø Sporto ðventë
Mokyklos stadione birþelio 2 d. ikimokyklinukams surengta Sporto ðventë. Maþøjø sportininkø palaikyti susirinko vaikuèiø tëveliai.
Vaikuèiai kartu su grupës auklëtojomis Auðra Sadzevièiene ir Jûrate Bilevièiene kvietë visus aplankyti jø papuoðtà sportiná kiemelá. Maþieji atliko mankðteles, lenktyniavo, dalyvavo ávairiose estafetëse, þaidë lëkðèiasvydá, pûtë muilo burbulus.
Kartu su tëveliais vaikuèiai dalyvavo kûrybiniame uþsiëmime - iðsitaðkyme, arba tapyboje pagal Jackson'à Pollock'à. Jiems labai patiko pieðti daþais ant didþiulës drobës, daþus laisvai taðkyti, tepti ir volioti, nesiekiant nupieðti jokio konkretaus pieðinio, o tiesiog kurti, mëgautis kûrybos procesu. Ðitaip maþyliai iðliejo emocijas, nuotaikà, tiesiog nerûpestingai þaidë.
Tokio pobûdþio uþsiëmimas - paðëlusiai smagus ir pilnas kûrybinës laisvës! Ði technika nëra tiesiog vaikø þaidimas - tai garsaus abstraktaus ekspresionizmo atstovo Jackson'o Pollock'o tapybos metodo variacija, nes labai panaðiu metodu jis tapë savo paveikslus.
Vaikø sporto ðventë suteikë dþiugiø akimirkø dalyviams ir sveèiams! Ypaè didelá áspûdá vaikams bei jø tëveliams paliko kûrybinë pramoga. Nors lauke buvo vësoka, vaikuèiams entuziazmo netrûko!Deðimtokø iðvyka á Ðiaulius
Birþelio 2 - osios pavakaræ deðimtokai linksmai, turiningai leido laikà Ðiauliuose. Jie lankësi prekybos ir pramogø centre ,,Akropolis". Nepamirðtamø áspûdþiø paliko ledo arena ir boulingas!
Ádomu buvo pasivaikðèioti prie Talðos eþero. Daugelis pirmà kartà apþiûrëjo 25 m ilgio, 6,6 m aukðèio skulptûrà ,,Geleþinë lapë", kurià sukûrë Vilius Puronas. Èia par ir energetinis labirintas - ðventa vieta, skirta medituoti. Pavaikðèiota po labirintà.
Deðimtokams, baigiantiems mûsø mokyklà, ði iðvyka paskutinë. Iðvykoje kartu su vaikais dalyvavo jø tëveliai bei klasës auklëtoja Roma Buivydienë.Padëkos ir sporto ðventë
Padëkos ir sporto ðventë mûsø mokykloje jau tradicinë. Ðiemet ji organizuota birþelio 2d. mokyklos stadione, skirta Sporto metams. Ðventës scenarijø kûrë bei renginá vedë lietuviø kalbos ir literatûros mokytoja Auðrelë Slabokienë ir muzikos mokytoja Kristina Valèiukienë.
Ðventës sveèiai - Lietuvos Respublikos Seimo narys Aurimas Gaidþiûnas, Radviliðkio rajono savivaldybës vicemeras Kazimieras Augulis, á renginá atvykæ su dovanomis, pasveikinæ mokyklos bendruomenæ.
Sveikinimo þodá tarë Pociûnëliø parapijos klebonas Kæstutis Ðvabinskas, mokyklos direktorius Anatolijus Gailiûnas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Zigmas Kaèinauskas. Direktorius, pavaduotojas ir klasiø auklëtojai áteikë padëkos raðtus, diplomus 6 - 9 klasiø mokiniams, dalyvavusiems rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose bei projektuose, taip pat tiems, kurie gerai mokësi, puikiai lankë mokyklà, aktyviai ásijungë á popamokinius renginius, á socialinæ veiklà. Vaikus pasveikino klasiø auklëtojai Danutë Garuckienë, Aldona Maraèauskienë, Darius Kilys, Eugenija Gietienë, taip pat bûreliø vadovai. Nemaþai padëkos raðtø ir paþymëjimø áteikta mokytojams, rengusiems mokinius ávairiems konkursams, projektams, ðventëms. Padëkota ðventës rëmëjams: Rimantui Garuckui, Jurui Sadzevièiui, Aivarui Rimkui, Aurelijui Sadzevièiui, Arûnui Èiþauskui, VðÁ ,,Kretingos maistas“.
Meninæ programà parengë mokyklos merginø vokalinis ansamblis, dainavæs dainà bei paðokæs ,,Robotukø ðoká“ (muzikos mokytoja Kristina Valèiukienë, informaciniø technologijø mokytojas Mantas Jasiukaitis), 6 klasës berniukai (klasës auklëtoja Danutë Garuckienë), nuotaikingai ðokæ pagal Manto dainà ,,Ðiandien tu man graþi“. Ðventëje á dangø kilo aitvarai, pagaminti paèiø mokiniø rankomis (technologijø mokytojai Diana Masiliûnienë ir Bronius Poðkevièius).
Pirmoji ðventës dalis buvo skirta padëkojimui, o antroji - sportui. Sportines rungtis organizavo istorijos mokytojas Gintautas Dûdënas ir kûno kultûros mokytojas Darius Kilys. Varþësi 1 – 9 klasiø mokiniø miðrios komandos ,,Ereliai", ,,Laukiniai ðernai", ,,Juodieji piratai" ir mokytojø komanda ,,Avantiûristai" (á ðià komadà ásijungë ir keli deðimtokai). Rungtys buvo ávairios: krepðinis, kvadratas, virvës traukimas, ðaudymas, strëlyèiø mëtymas, rankø lenkimas, girø kilojimas. O kokios estafetës! Jos nepaliko abejingø! Pasibaigus rungtims paaiðkëjo, kad sportuoti geriausiai sekësi komandai ,,Laukiniai ðernai“. Mokytojø komandai ypaè sekësi traukti virvæ! Rankø lenkimo rungtyje stipriausias buvo Benas Peteraitis (10 kl.), o girà daugiausia kartø iðkëlë Airidas Banevièius (9 kl.). Stipriausieji apdovanoti medaliais, atminimo dovanëlëmis, iðdalinta labai daug saldþiø prizø!
Ðventës sveèiai, organizatoriai, teisëjai, fotografë buvo apdovanoti meniðkais moliniais medaliais, kuriuos sukûrë mokyklos direktorius Anatolijus Gailiûnas. Visus renginio dalyvius ledais vaiðino Grinkiðkio kredito unija (vadovë Jolanta Miþutavièienë).
Padëkos ir sporto ðventë – ásimintinas renginys, dovanojæs daug gerumo, dëmesio, linksmø akimirkø, o taip pat paskelbæs mokslo metø pabaigà.
Paskutinio skambuèio ðventë
Tradicinë Paskutinio skambuèio ðventë mokykloje surengta geguþës 30 d. Ið ryto deðimtokams vyko pirmosios mokytojos Auðros Sadzevièienës pamoka, rusø kalbos (mokytoja Aldona Maraèauskienë) ir dvi lietuviø kalbos (mokytoja Roma Buivydienë) pamokos.
Po pamokø skambuèio aidëjimas sukvietë deðimtokus, jø tëvelius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, visø klasiø mokinius á Pociûnëliø kultûros namus. Èia deðimtokus sveikino mokyklos direktorius Anatolijus Gailiûnas, Mokyklos tarybos pirmininkës pavaduotoja Danutë Garuckienë, pirmoji mokytoja Auðra Sadzevièienë, 10 klasës auklëtoja Roma Buivydienë, pirmokai ir jø mokytoja Audronë Macijauskienë, deðimtokø tëveliai bei kiti ðventës dalyviai. Visi deðimtokai apdovanoti mokyklos direktoriaus pasiraðytais padëkos raðtais, klasës auklëtojos Romos Buivydienës padëkomis, kai kuriems áteikti diplomai ar padëkos uþ dalyvavimà respublikiniuose konkursuose.
Deðimtokai padëkojo tëveliams, mokyklos direktoriui, mokytojams, kitiems mokyklos darbuotojams, padovanojo gëliø. Devintokams jie perskaitë ir atidavë ,,Testamentà", áteikë simboliná mokyklos raktà. Paskutinio skambuèio ðventæ organizavo devintokai ir jø klasës auklëtoja Eugenija Gietienë. Jie ne tik vedë renginá, bet ir papuoðë mokyklà, kultûros namus.Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Užkrauta per 0.02 sekundes 411,871 unikalūs lankytojai