25-07-2017 14:29:21
Navigacija
· Tëvams
· Struktûra ir kontaktai
· Tvarkaraðèiai
· Simbolika
· Istorija
· Bendradarbiavimas
· Mokyklos renginiai
· Veikla
· Finansinës ataskaitos
· Mokiniø pasiekimai
· Susisiekimas
· Valgiaraðèiai
· Parama mokyklai
· Naudingos nuorodos
Prisijung Vartotojai
· Prisijung Sveiai: 1

· Prisijung Nariai: 0

· I Viso Nari: 19
· Naujausias Narys: Juratytea
Mokykla


 


 

ÁSTAIGOS DARBO LAIKAS

 

 

Savaitës diena

Darbo laikas

Pietø pertrauka

Pirmadienis

800-1700

1200-1245

Antradienis

800-1700

1200-1245

Treèiadienis

800-1700

1200-1245

Ketvirtadienis

800-1700

1200-1245

Penktadienis

800-1545

1200-1245

Ðeðtadienis

poilsio diena

-

Sekmadienis

poilsio diena

-Ástaigos pavadinimas, kodas:

 

Radviliðkio r. Pociûnëliø pagrindinë mokykla, 290673450. 

Mokomoji kalba: 

lietuviø. 

Vadovai:

· Anatolijus Gailiûnas – mokyklos direktorius

· Zigmas Kaèinauskas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kontaktai:

Pociûnëliø miestelis, 82302 Radviliðkis raj. sav. 

Mokyklos el. paðtas: pociuneliupm@gmail.com Telefonai:

· Mokyklos direktoriaus:                (8-42246675) 

· Pavaduotojø ir sekretorës:                (8-42246736)
faksas:                (8-422) 46736 MOKYKLOS VALDYMO STRUKTÛRA       

 

MOKYKLOJE VEIKIANÈIOS:

 

 KOMISIJOS

 

  1. Vaiko gerovës;
  2. Atestacinë;
  3. Prekiø ir priemoniø nuraðymo;
  4. Inventorizacijos;
  5. Mokiniø nemokamo maitinimo organizavimo;
  6. Mokiniø priëmimo á mokyklà;

 

GRUPËS

  1. Mokyklos kokybës ásivertinimo grupë;


 

 

 

Prisijungti
Vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamirai Slaptaod?
Prayk Naujo!.
aukykla
Kad raytum, turi prisijungti..

inui nra.
Ukrauta per 0.05 sekundes 390,940 unikals lankytojai